Projekty

Ve školce nezahálíme, ale celoročně se věnujeme následujícím projektům: józe pro děti, keramice, dětské mense, plavání, angličtině a přípravě předškoláků. Projekty v MŠ jsou vzájemně provázané, připravujeme je v souladu se zážitkovou pedagogikou. U dětí posilují intelektové schopnosti, pohybovou zdatnost a smysl pro systém a pořádek.

Předškolák

Naše mateřská škola je zapsána v rejstříku mateřských škol a školských zařízení, děti tak v naší školce mohou plnit povinné předškolní vzdělávání, které má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech po dobu 4 souvislých hodin denně, začátek vzdělávání je stanoven na 8,15h.
Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti e-mailem, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte do mateřské školy zapíše důvod absence do omluvného listu.
Pro děti je speciálně sestavený sešit Předškolák, ve kterém plní nejrůznější druhy úkolů pro rozvoj matematických představ (číselné řady, pojmy více-méně-stejně…), grafomotoriky (nejrůznější druhy čar, jednotažky), zrakového vnímání (shody a rozdíly), prostorové orientace (určování před, za, nahoře, dole…), paměti (kimovky, básničky, slovní spojení…), pozornosti. Samozřejmě se účastní i všech tematických třídních projektů. Je podporována jejich tvořivost ve výtvarných a hudebních činnostech, hodně prostoru je věnováno rozvoji hrubé motoriky při pohybových chvilkách, plavání a pobytu venku. Děti pracují jak ve skupinkách, tak samostatně, učí se i prezentačním schopnostem.


Angličtina

Od školního roku 2019/20 je výuka angličtiny významným způsobem posílena. Hravou formou v podobě básniček, písniček, nejrůznějších skládaček a obrázkových materiálů se děti k anglickému jazyku dostanou v průběhu každého dne, a to buď v dopoledních nebo odpoledních činnostech. S prvními anglickými slovíčky a jednoduchými frázemi děti seznamuje rodilý mluvčí.

Plavání

Plavecký výcvik probíhá celoročně dvakrát v týdnu v přízemí mateřské školky a přináší výborné výsledky. Děti jsou rozdělovány do tří skupin po max. 6 dětech (Lachtánci, Delfínci, Žraloci). Plavou s kvalifikovanou instruktorkou plavání a také se svými paní učitelkami ze školky, odpadá tedy strach z nových osob. Seznamují se s plaveckými pomůckami (destička, páseček), nacvičují plavecké polohy a způsoby, zvykají si na správné plavecké dýchání, splývání a potápění. Vše realizujeme formou hry.


Jóga

Probíhá v rámci pohybových her, je zábavná a plná fantazie. Děti se učí relaxovat, koncentrovat se, být tady a teď. Protahujeme celé tělo a posilujeme jednotlivé svalové skupiny. Osvojujeme si základní pózy, např. kočičku, pejska, žabku a motýlka, postupem času cvičíme celé pohádkové příběhy. Využíváme také jógového pexesa, relaxačních karet a dalších užitečných pomůcek.


Mensa

Od roku 2010 spolupracujeme s Mensou ČR a uplatňujeme metodu pro mateřské školky Mensa NTC Learning, která využívá soubor technik a speciálně upravených cvičení vedoucích k maximálnímu využití intelektových schopností u dětí v předškolním věku. Výzkumy mozku poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let, z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let. Program je určen pro děti ve věku od 3 do 6 let. Trénink zahrnuje motorická cvičení (cvičení s míčky, rovnovážná a rotační cvičení a cvičení na propojení hemisfér), práci s abstraktními symboly (zejména vlajkami států), trénování paměti a pozornosti, využití hudby. Při práci v souladu s metodou NTC dochází i k rychlému odhalování nadaných jedinců.


Keramika

Děti se seznamují s novým materiálem včetně technik glazování a zdobení, uplatňují svou fantazii a tvůrčí potenciál. Práce s keramickou hlínou je výborná pro rozvoj jemné motoriky, učí trpělivosti a zbavuje děti přebytečné energie. Vyrábíme keramiku, která potěší, např. šperky pro maminky nebo dekorace do bytu. Školka disponuje vlastní keramickou pecí.